Difference between revisions of "FSCONS Manifesto"

From FSCONS wiki
Jump to navigation Jump to search
m (Simplified editing process.)
(Removed draftstatus)
 
(29 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{draft|This is the draft version of the manifesto, where edits are made. For the current official version of the manifesto see https://fscons.org/manifesto
+
=FSCONS Manifest v2018 (Swedish)=
  
'''Editing process''': here is how the manifesto is updated:
+
==Syfte==
# The members decide on a new version of the manifesto during the yearly meeting in the beginning of the year.
+
Föreningen FSCONS finns till för att vara en mötesplats där ämnen relaterade
# This becomes the version that organizers, sponsors, speakers and other participants agree to for FSCONS this year.
+
till frihet inom samhället, kulturen och teknologin kan diskuteras mellan
# During the year, changes are made on a draft manifesto based on input from members and participants at the conference.
+
jämlikar. Föreningen FSCONS skall tillhandahålla ett forum där människor,
# repeat
+
organisationer och delar av den allmänna sektorn, som är intresserade av dessa
}}
+
ämnen kan bli delaktiga i en konstruktiv dialog. Kombinationen av ämnen skapar
 +
en plattform där nya samarbeten och tankar kan födas, som låter deltagarna
 +
hitta nya inspirationskällor.
  
=FSCONS Manifesto v2014=
 
  
==Purpose==
+
==Bakgrund==
FSCONS exists to provide a meeting place where subjects relating to freedom within society, culture and technology can be brought to life in peer discussions. FSCONS should provide a forum where people, organisations and public sector, with interest in the three subject areas can meet in a participatory and constructive dialogue. The combination of topics creates a platform where new co-operations and thoughts can emerge which allows the participants to find new inspiration even from areas outside of their own.
+
FSCONS står för Free Society Conference and Nordic Summit. Konferensen hölls
 +
för första gången 2007 som en liten men fokuserad fri mjukvarkonferens med
 +
namnet Free Software Conference Scandinavia, men har utvecklats till en årligen
 +
återkommande konferens med ett mycket bredare omfång: fokus ligger på
 +
interaktionen mellan kultur, samhälle och teknologi. Den ideella Föreningen
 +
FSCONS bildades 2012. Sedan dess har föreningens medlemmar organiserat
 +
konferensen FSCONS i samarbete med andra organisationer.
  
==Background==
 
The non-profit association ''Föreningen FSCONS'' organises the conference FSCONS, in collaboration with other organisations, volunteers and sponsors.
 
  
The conference was first held in 2007 as a small but focused free software conference in Gothenburg. As the demand for follow-up conferences grew, one FSCONS conference has been arranged each fall/winter since. Between 2007 and 2011 the conference was hosted by ''FFKP - The Society for Free Culture and Software'', becoming its own member run association in 2012.
+
==Fundament==
 +
# Deltagarna skapar konferensen: <br /> FSCONS skall generera nya idéer och samspelet mellan jämlikar är viktigt. Alla bidrar efter sin egen förmåga.
 +
#* Volontärer är deltagare: <br /> Volontärer är deltagare som arbetar under schemalagda skift som en del av sitt bidrag till konferensen.
 +
#* Talare är deltagare:<br /> Talare är deltagare som ger schemalagda presentationer som en del av sitt bidrag till konferensen.
 +
# Deltagare respekterar varandra: <br /> Vi diskriminerar ingen och är öppna. Vi tar aktivt ställning för allas lika värde, grundläggande rättigheter och friheter. Alla deltagare är lika välkomna. Vi tolererar inte trakasserier i någon form.
 +
<!-- Vad vi eg menar med "all are equally welcome" är att alla som vill deltaga ska kunna deltaga. Detta bör förtydligas! -->
 +
# Föreningen FSCONS vill sänka trösklarna för deltagande: <br /> Vi arbetar aktivt för att våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla, oavsett erfarenhet, fysisk förmåga, samhällsklass etc. Vi är tillgängliga, öppna och inkluderande i vårt arbetssätt och i vad vi verkar för.
 +
<!-- Eventuellt behöver vi förtydliga vad för slags barriärer som finns, eller har funnits. Detta även för att öka medvetenheten om problemen. -->
 +
# Föreningen FSCONS låter skiljda åsikter mötas: <br /> Vi uppmuntrar konstruktiv dialog mellan grupper med skiljda intressen. Konferensens innehåll skall utmana deltagarnas uppfattningar och uppmuntra till nya tankar. Vi måste våga närma oss och tala om nya ämnen.
 +
# Föreningen FSCONS arbetar för hållbarhet: <br /> Allt arbete som utförs av Föreningen FSCONS skall bidra till ett hållbart samhälle och en hållbar miljö.
 +
# Föreningen FSCONS är mer än en konferens: <br /> Föreningen FSCONS vill främja samtal om frihet, jämlikhet och förändring inom samhälle, kultur och teknik året runt, inte bara vid den årligen återkommande konferensen.
 +
<!-- Detta kan behöva omformuleras för att bättre reflektera hur vi faktiskt arbetar. "Kan ge uttryck på andra sätt än på en konferens." -->
  
FSCONS stands for Free Society Conference and Nordic Summit. While initially founded as Free Software conference ''Scandinavia'', it has evolved into a yearly conference with a much broader scope - focusing on the interaction between culture, society and technology.
 
  
===Past conferences===
+
==Målsättningar==
2007 - First conference. Main themes touched upon (free/open) Software, with topics like
+
Här neda listas de mål Föreningen FSCONS har satt upp för den årligen
web caching and proxying, Free Software licensing, How to write graphical applications, database clustering and optimization, and more but also touched upon social topics such as
+
återkommande konferensen. Målen skall med fördel vara mätbara, identifierbara
introducing affordable internet capable computers to developing countries, Digital Rights for consumers, Digital Rights in general, NGO - decision making, Free Software with a female touch.
+
och uppnåbara.
  
2008 - The conference evolved and covered two main tracks: Free Software and Free Culture, reflecting a stronger identity of the social and cultural part. Inspiration in part by "Free Culture" by Lawrence Lessig.
 
  
2009 - The tracks evolved into Free Software Track and Free Society Track. Inspiration in part by "Free Software, Free Society" by Richard Stallman. Conference also included a separate track for workshops, and one track which was co-organized by other organizations.
+
=FSCONS Manifesto v2018 (English)=
  
2010 - Several themes including Embedded, Ethics, Infrastructure, Makers of the Future, Divide and Reconquer, Extensions (how FS can influence other movements in society), Free Software and Using Free Software to Fuel the Revolution. Some themes were co-organized with other individuals or organizations.
+
==Purpose==
 +
Föreningen FSCONS exists to provide a meeting place where subjects relating to freedom within society, culture and technology can be brought to life in peer discussions. Föreningen FSCONS should provide a forum where people, organisations and public sector, with interest in the three subject areas can meet in a participatory and constructive dialogue. The combination of topics creates a platform where new co-operations and thoughts can emerge which allows the participants to find new sources of inspiration.
  
2011 - This year's conference introduced the manifesto, opening it for input from the participants. Tracks included Free software in politics, Development for embedded systems, Free desktop environments, The future of money, Human rights and digital freedoms, Universal design - Aiming for accessibility, Development in free software communities, and Building together - Manufacturing Solidarity. Workshops were held during the Friday at Språkbanken. Keynote speakers were Richard Stallman and Christina Haralanova.
 
  
2012 - Tracks included General purpose computing, Free software feminism, Decentralising society, Open security and Legal. Workshops were held during the Friday at Språkbanken. Keynote speakers were Gabriella Coleman and Allison Randal.
+
==Background==
 +
FSCONS stands for Free Society Conference and Nordic Summit. While initially founded as Free Software conference ''Scandinavia'', the conference has evolved into a yearly conference with a much broader scope - focusing on the interaction between culture, society and technology. The conference was first held in 2007 as a small but focused free software conference in Gothenburg. In 2012 the non-profit association ''Föreningen FSCONS'' was founded. Since then, the members of the association organise the conference FSCONS, in collaboration with other organisations.
 +
 
  
 
==Foundations==
 
==Foundations==
In no particular order, these are the principles which form the foundations of our activities:
+
# The participants make the conference:<br /> FSCONS should generate new ideas and the interaction between peers is important. Everyone contributes according to their ability.
 +
#* Volunteers are participants: <br /> Volunteers are participants who work during scheduled shifts as part of their contribution to the conference.
 +
#* Speakers are participants: <br /> Speakers are participants who give scheduled presentations as part of their contribution to the conference.
 +
# Participants respect each other: <br /> We are non-discriminatory and accessible. We take an active stand for everyone's equal value, fundamental rights and freedoms. All participants are equally welcome. We do not tolerate harassment in any form. <p></p>
 +
<!-- Vad vi eg menar med "all are equally welcome" är att alla som vill deltaga ska kunna deltaga. Detta bör förtydligas! -->
 +
# Föreningen FSCONS wants low barriers for participation: <br /> We actively work to make sure that our activities are accessible to everyone, regardless of experience, physiology, social class etc. We are open, transparent and inclusive in how we work, and what we do.
 +
<!-- Eventuellt behöver vi förtydliga vad för slags barriärer som finns, eller har funnits. Detta även för att öka medvetenheten om problemen. -->
 +
# FSCONS lets different opinions interact: <br /> We encourage a constructive dialogue between different stakeholders. The content should challenge the participants' views, and encourage new thinking. We must dare to approach and talk about new subjects.<p></p>
 +
# Föreningen FSCONS works for sustainability: <br /> All work carried out by Föreningen FSCONS should contribute towards a sustainable society and ecology.<p></p>
 +
# Föreningen FSCONS is more than a conference: <br /> Föreningen FSCONS wants to promote discussions of freedom, equality and change within the areas of society, culture and technology throughout the year, not just at the annual conference.
 +
<!-- Detta kan behöva omformuleras för att bättre reflektera hur vi faktiskt arbetar. "Kan ge uttryck på andra sätt än på en konferens." -->
  
* The participants make the conference:<br /> FSCONS should generate new ideas and the interaction between peers is important. There is no hierarchy, placing some participants at the top and other participants at the bottom. Everyone contributes to FSCONS according to their ability.
+
==Goals==
 +
Below are the goals that Föreningen FSCONS have set for the annual conference. The goals should ideally be measurable, identifiable and attainable.
  
** Speakers are participants -- <br /> Speakers are participants who give scheduled presentations as part of their contribution to the conference.
+
===List of goals===
 +
FSCONS should:
 +
# equally address the following subjects:
 +
#* ''Society'', including integrity, privacy, freedom of speech, human rights and access to knowledge,
 +
#* ''Culture'', including visual arts and crafts, literature, performing arts and the broad spectrum of newer cultural expressions,
 +
#* ''Technology'', including software and hardware in a broad meaning, as well as questions of infrastructure and networks
 +
# spark interesting discussions and co-operations <p></p>
 +
# have an equal gender distribution among participants, within a 60/40 interval
 +
# be accessible in accordance with the guidelines proposed by ''Myndigheten för Delaktighet''
 +
# have an awareness of HBTQ issues among participants, based on the guidelines proposed by ''RFSL''
 +
# counteract discrimination of participants due to region of residence or origin
 +
<!-- Detta är en klumpig formulering som bör tänkas över. -->
 +
<!-- Vi har inte ännu hittat en organisation vars riktlinjer vi kan ansluta oss till i frågan om anti-rasism, men jobbar på det. Kandidatorganisation är Stiftelsen Expo, specifikt skola.expo.se. -->
 +
# have low barriers for participation, encourage first-time participants and incorporate their experiences <p></p>
 +
# work for a sustainable society and ecology, in accordance with the guidelines proposed by ''Naturskyddsföreningen''<p></p>
 +
# be financially self-supporting, while setting aside funds for side-events and future activities of the association
  
** Volunteers are participants -- <br /> Volunteers are participants who, during scheduled work-shifts, contribute to the conference by helping to make everything run smoothly.
 
  
*FSCONS lets different opinions interact: <br /> We encourage a constructive dialogue between different stakeholders.
+
===Approaches to accomplishing the goals===
 
+
# Organise social events, with discussions and informal talks
* We generate new thinking: <br /> FSCONS brings people together, with the aim of being an enabling starting point for dialogue and new co-operations. The content should challenge the participants' views, and encourage new thinking. We must dare to approach and talk about new subjects.
+
# Invite the public sector, non-governmental organisations, corporations and other organisations to contribute to FSCONS, to incorporate FSCONS in their internal training programs, and to take part in the ongoing discussion on culture, society and technology <p></p>
 +
<!-- Detta är en lång och klumpig forumlering. -->
 +
# Collaborate with organizations working for equality, such as and ''Kvinnofolkhögskolan'', ''Geek Girl Meetup''  and ''Duchess Sweden''
 +
# Collaborate with organizations working with disability issues, such as ''DHR''; continue collaboration with ''Nordiska Folkhögskolan''
 +
# Collaborate with organizations working with HBTQ issues, such as ''RFSL''
 +
# Collaborate with organizations working against discrimination based on region of residence or origin, such as ''Stiftelsen Expo''
 +
# Invite people to participate in the organization and implementation of FSCONS
 +
# Establish a system of mentors who guide and involve new participants in FSCONS <p></p>
 +
# In the interest of long-term sustainability, adopt policies and approaches of established organisations when available; prioritise member run organisations over larger organisations
 +
# When interacting with other organisations, reach out to members deeper in their hierarchy to give them the opportunity to gain experience, and to alleviate the pressure on high-profile representatives
 +
<!-- Punkten ovan fångar det vi vill, men är lite omständlig. Den kunde behöva konkretiseras och förtydligas. Få eventuellt med att vi återkopplar till dem, gärna samarbetar genom att dela med oss av erfarenheter. Detta kanske skulle bli en ny punkt, eller en ny delpunkt. -->
 +
# Recycle and reuse materials, and choose local and sustainable alternatives whenever possible in order to minimise our ecological footprint
 +
# Collaborate with organisations working for sustainability, such as ''Naturskyddsföreningen''; continue collaboration with ''Omställningsrörelsen''
 +
# Encourage sharing of ideas to promote a more equal and sustainable society <p></p>
 +
# Establishing a dialogue with the sponsors of FSCONS <p></p>
 +
# Measure and evaluate our approaches in terms efficiency and impact in meeting the goals
  
* We respect each other: <br /> We are non-discriminatory and accessible. We take an active stand for everyone's equal value, fundamental rights and freedoms. All participants are equally welcome. We do not tolerate harassment of participants in any form.
 
  
* We strive to lower the barriers for participation: <br /> We actively work to make sure that our activities are accessible to everyone, regardless of experience, physiology, social class etc.
 
  
* We are open to participation: <br /> We are open, transparent and inclusive in how we work, and what we do.
+
===Lista över målsättningar===
 
 
* We work for sustainability: <br /> All work carried out by FSCONS should contribute towards a sustainable society and ecology.
 
 
 
* We are not just a conference: <br /> We see ourselves as a continuum of processes, dialogues and projects, rather than a one-off event once a year.
 
 
 
==Goals==
 
This section contain a list of the goals for FSCONS on an overall level, and a list of approaches for how to meet those goals.
 
  
===List of goals===
+
FSCONS skall:
These should ideally be measurable and identifiable. See later sections for indications for how to measure the goals, and the next section for the specific approaches on how to reach these goals.
+
# i lika stor utsträckning ta upp följande ämnen:
 +
#* Samhälle, inklusive integritet, rätten till privatliv, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och tillgång till kunskap,
 +
#* Kultur, inklusive bildkonst och hantverk, litteratur, scenkonst, och det breda spektret av nya kulturella uttryck,
 +
#* Teknik, inklusive mjuk- och hårdvara i bred bemärkelse, såväl som frågor om infrastruktur och nätverk
 +
# ge upphov till intressanta samtal och samarbeten
 +
# ha en jämlik könsfördelning bland deltagarna, inom ett 60/40-intervall
 +
# vara tillgängligt i enlighet med de riktlinjer som tagits fram av Myndigheten för Delaktighet
 +
# verka för medvetenhet bland deltagarna om HBTQ-frågor, i enlighet med de riktlinjer som tagits fram av RFSL
 +
# motverka diskriminering av deltagare baserat på ursprungs- eller hemort
 +
<!-- Detta är en klumpig formulering som bör tänkas över. -->
 +
<!-- Vi har inte ännu hittat en organisation vars riktlinjer vi kan ansluta oss till i frågan om anti-rasism, men jobbar på det. Kandidatorganisation är Stiftelsen Expo, specifikt skola.expo.se. -->
 +
# ha låga trösklar för deltagande, samt uppmuntra förstagångsdeltagare och ta tillvara deras erfarenheter
 +
# arbeta för ett hållbart samhälle och en hållbar miljö, i enlighet med de riktlinjer som tagits fram av Naturskyddsföreningen
 +
# vara finansiellt självförsörjande och kunna lägga undan medel för framtida aktiviteter i föreningens regi
  
FSCONS should:
 
# equally address the following subjects:
 
## ''Society'', including, integrity, privacy, freedom of speech, human rights and access to knowledge,
 
## ''Culture'', including visual art, literature, performing arts and the broad spectrum of newer cultural expressions,
 
## ''Technology'', including software and hardware in a broad meaning, as well as questions of infrastructure and networks
 
# spark interesting discussions and co-operations
 
# have a fair and reasonable, within 60/40, gender distribution among participants
 
# encourage new first-time attendees, and evaluate their experience
 
# be accessible and have low barriers for participation
 
# be financially self-supporting, while setting aside funds for side-events and future activities
 
# a sustainable society and ecology
 
  
===Approaches to accomplishing the goals===
+
===Tillvägagångssätt för att nå målen===
Methods for realising the goals are:
+
# Hålla sociala tillställningar med diskussioner och informella presentationer
# having social events, where space is made for discussions and informal talks
+
# Bjuda in offentlig sektor, frivilligorganisationer, företag och andra rörelser till att bidra till FSCONS, till att använda FSCONS i sina träningsprogram, samt till att deltaga i den pågående diskursen om kultur, samhälle och teknik
# providing openings for interesting discussions and co-operations
+
<!-- Detta är en lång och klumpig forumlering. -->
# being open to contributions, for instance by:
+
# Sammarbeta med organisationer som verkar för jämställdhet, så som Kvinnofolkhögskolan, Geek Girl Meetup och Duchess Sweden
## finding ways to allow for individuals to engage themselves in the organization and implementation of FSCONS,
+
# Samarbeta med organisationer som verkar för funktionsnedsattas rättigheter, så som DHR; fortsätta samarbetet med Nordiska Folkhögskolan
## inviting corporations and organisations to contribute to FSCONS, to incorporate FSCONS in their internal training programs, and to take part in the ongoing discussion on technology in society
+
# Samarbeta med organisationer som arbetar med HBTQ-frågor, så som RFSL
## inviting the public sector and non-governmental organisations to present their ongoing work at FSCONS
+
# Samarbeta med organisationer som arbetar mot diskriminering baserat på ursprungs- och hemort, så som Stiftelsen Expo
# find concrete approaches that promote a fair and reasonable gender distribution among the participants
+
# Bjuda in personer till att delta i organiserandet och genomförandet av FSCONS
# collaborating with organizations working with disabilities to gain insight into and methods to meet our accessibility goal
+
# Etablera ett system av mentorer som vägleder och involverar nya deltagare vid FSCONS
# establishing a system of mentors from previous participants at FSCONS who can guide new attendees at the conference
+
# För den långsiktiga hållbarhetens skull, använda riktlinjer och strategier från etablerade organisationer när sådana finns; prioritera medlemsstyrda organisationer framför större organisationer
# establishing lasting long-term collaborations with sponsors of FSCONS
+
# Försöka att nå medlemmar längre ner i hierarkin inom de organisationer vi samarbetar med, för att ge dessa en möjlighet att bygga upp erfarenhet, samt för att minska påfrestningen på representanter med högre profil
# recycle and reuse materials to minimise our ecological foot-print
+
<!-- Punkten ovan fångar det vi vill, men är lite omständlig. Den kunde behöva konkretiseras och förtydligas. Få eventuellt med att vi återkopplar till dem, gärna samarbetar genom att dela med oss av erfarenheter. Detta kanske skulle bli en ny punkt, eller en ny delpunkt. -->
# encourage sharing of ideas and technology to promote a more equal and sustainable society
+
# Återvinna och återanvända material, samt välja lokala och hållbar alternativ när det är möjligt, i syfte att minimera vårt ekologiska avtryck
# continuously measure and evaluate our approaches in terms of meeting the stated goals
+
# Samarbeta med organisationer som verkar för hållbarhet, så som Naturskyddsföreningen; fortsätta samarbetet med Omställningsrörelsen
 +
# Uppmuntra delandet av idéer för att verka för ett mer jämställt och hållbart samhälle
 +
# Etablera en dialog med FSCONS sponsorer
 +
# Mäta och utvärdera våra tillvägagångssätt utifrån deras effektivitet och genomslagskraft i förhållande till att uppnå målen
  
  
Line 96: Line 148:
 
* [[Anti-harassment_policy|FSCONS Anti-harassment policy]]
 
* [[Anti-harassment_policy|FSCONS Anti-harassment policy]]
 
* [[Manifesto metrics]]
 
* [[Manifesto metrics]]
* [[FSCONS_2013_Planning|Back to main FSCONS 2013 Planning page]]
 
 
* [[Comments on the manifesto from FSCONS 2011]]
 
* [[Comments on the manifesto from FSCONS 2011]]
 
* [[Comments on the manifesto from FSCONS 2012]]
 
* [[Comments on the manifesto from FSCONS 2012]]
* [[Policies aspect 2013]]
+
* [[Policies aspect]]
[[Category:Planning 2012]]
+
 
[[Category:Planning 2013]]
+
[[Category:FSCONS 2012]]
 +
[[Category:FSCONS 2013]]
 +
[[Category:FSCONS 2014]]
 +
[[Category:FSCONS 2015]]
 +
[[Category:FSCONS 2016]]
 +
[[Category:FSCONS 2017]]
 +
[[Category:FSCONS 2018]]

Latest revision as of 15:06, 8 July 2018

FSCONS Manifest v2018 (Swedish)

Syfte

Föreningen FSCONS finns till för att vara en mötesplats där ämnen relaterade till frihet inom samhället, kulturen och teknologin kan diskuteras mellan jämlikar. Föreningen FSCONS skall tillhandahålla ett forum där människor, organisationer och delar av den allmänna sektorn, som är intresserade av dessa ämnen kan bli delaktiga i en konstruktiv dialog. Kombinationen av ämnen skapar en plattform där nya samarbeten och tankar kan födas, som låter deltagarna hitta nya inspirationskällor.


Bakgrund

FSCONS står för Free Society Conference and Nordic Summit. Konferensen hölls för första gången 2007 som en liten men fokuserad fri mjukvarkonferens med namnet Free Software Conference Scandinavia, men har utvecklats till en årligen återkommande konferens med ett mycket bredare omfång: fokus ligger på interaktionen mellan kultur, samhälle och teknologi. Den ideella Föreningen FSCONS bildades 2012. Sedan dess har föreningens medlemmar organiserat konferensen FSCONS i samarbete med andra organisationer.


Fundament

 1. Deltagarna skapar konferensen:
  FSCONS skall generera nya idéer och samspelet mellan jämlikar är viktigt. Alla bidrar efter sin egen förmåga.
  • Volontärer är deltagare:
   Volontärer är deltagare som arbetar under schemalagda skift som en del av sitt bidrag till konferensen.
  • Talare är deltagare:
   Talare är deltagare som ger schemalagda presentationer som en del av sitt bidrag till konferensen.
 2. Deltagare respekterar varandra:
  Vi diskriminerar ingen och är öppna. Vi tar aktivt ställning för allas lika värde, grundläggande rättigheter och friheter. Alla deltagare är lika välkomna. Vi tolererar inte trakasserier i någon form.
 3. Föreningen FSCONS vill sänka trösklarna för deltagande:
  Vi arbetar aktivt för att våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla, oavsett erfarenhet, fysisk förmåga, samhällsklass etc. Vi är tillgängliga, öppna och inkluderande i vårt arbetssätt och i vad vi verkar för.
 4. Föreningen FSCONS låter skiljda åsikter mötas:
  Vi uppmuntrar konstruktiv dialog mellan grupper med skiljda intressen. Konferensens innehåll skall utmana deltagarnas uppfattningar och uppmuntra till nya tankar. Vi måste våga närma oss och tala om nya ämnen.
 5. Föreningen FSCONS arbetar för hållbarhet:
  Allt arbete som utförs av Föreningen FSCONS skall bidra till ett hållbart samhälle och en hållbar miljö.
 6. Föreningen FSCONS är mer än en konferens:
  Föreningen FSCONS vill främja samtal om frihet, jämlikhet och förändring inom samhälle, kultur och teknik året runt, inte bara vid den årligen återkommande konferensen.


Målsättningar

Här neda listas de mål Föreningen FSCONS har satt upp för den årligen återkommande konferensen. Målen skall med fördel vara mätbara, identifierbara och uppnåbara.


FSCONS Manifesto v2018 (English)

Purpose

Föreningen FSCONS exists to provide a meeting place where subjects relating to freedom within society, culture and technology can be brought to life in peer discussions. Föreningen FSCONS should provide a forum where people, organisations and public sector, with interest in the three subject areas can meet in a participatory and constructive dialogue. The combination of topics creates a platform where new co-operations and thoughts can emerge which allows the participants to find new sources of inspiration.


Background

FSCONS stands for Free Society Conference and Nordic Summit. While initially founded as Free Software conference Scandinavia, the conference has evolved into a yearly conference with a much broader scope - focusing on the interaction between culture, society and technology. The conference was first held in 2007 as a small but focused free software conference in Gothenburg. In 2012 the non-profit association Föreningen FSCONS was founded. Since then, the members of the association organise the conference FSCONS, in collaboration with other organisations.


Foundations

 1. The participants make the conference:
  FSCONS should generate new ideas and the interaction between peers is important. Everyone contributes according to their ability.
  • Volunteers are participants:
   Volunteers are participants who work during scheduled shifts as part of their contribution to the conference.
  • Speakers are participants:
   Speakers are participants who give scheduled presentations as part of their contribution to the conference.
 2. Participants respect each other:
  We are non-discriminatory and accessible. We take an active stand for everyone's equal value, fundamental rights and freedoms. All participants are equally welcome. We do not tolerate harassment in any form.

 3. Föreningen FSCONS wants low barriers for participation:
  We actively work to make sure that our activities are accessible to everyone, regardless of experience, physiology, social class etc. We are open, transparent and inclusive in how we work, and what we do.
 4. FSCONS lets different opinions interact:
  We encourage a constructive dialogue between different stakeholders. The content should challenge the participants' views, and encourage new thinking. We must dare to approach and talk about new subjects.

 5. Föreningen FSCONS works for sustainability:
  All work carried out by Föreningen FSCONS should contribute towards a sustainable society and ecology.

 6. Föreningen FSCONS is more than a conference:
  Föreningen FSCONS wants to promote discussions of freedom, equality and change within the areas of society, culture and technology throughout the year, not just at the annual conference.

Goals

Below are the goals that Föreningen FSCONS have set for the annual conference. The goals should ideally be measurable, identifiable and attainable.

List of goals

FSCONS should:

 1. equally address the following subjects:
  • Society, including integrity, privacy, freedom of speech, human rights and access to knowledge,
  • Culture, including visual arts and crafts, literature, performing arts and the broad spectrum of newer cultural expressions,
  • Technology, including software and hardware in a broad meaning, as well as questions of infrastructure and networks
 2. spark interesting discussions and co-operations

 3. have an equal gender distribution among participants, within a 60/40 interval
 4. be accessible in accordance with the guidelines proposed by Myndigheten för Delaktighet
 5. have an awareness of HBTQ issues among participants, based on the guidelines proposed by RFSL
 6. counteract discrimination of participants due to region of residence or origin
 7. have low barriers for participation, encourage first-time participants and incorporate their experiences

 8. work for a sustainable society and ecology, in accordance with the guidelines proposed by Naturskyddsföreningen

 9. be financially self-supporting, while setting aside funds for side-events and future activities of the association


Approaches to accomplishing the goals

 1. Organise social events, with discussions and informal talks
 2. Invite the public sector, non-governmental organisations, corporations and other organisations to contribute to FSCONS, to incorporate FSCONS in their internal training programs, and to take part in the ongoing discussion on culture, society and technology

 3. Collaborate with organizations working for equality, such as and Kvinnofolkhögskolan, Geek Girl Meetup and Duchess Sweden
 4. Collaborate with organizations working with disability issues, such as DHR; continue collaboration with Nordiska Folkhögskolan
 5. Collaborate with organizations working with HBTQ issues, such as RFSL
 6. Collaborate with organizations working against discrimination based on region of residence or origin, such as Stiftelsen Expo
 7. Invite people to participate in the organization and implementation of FSCONS
 8. Establish a system of mentors who guide and involve new participants in FSCONS

 9. In the interest of long-term sustainability, adopt policies and approaches of established organisations when available; prioritise member run organisations over larger organisations
 10. When interacting with other organisations, reach out to members deeper in their hierarchy to give them the opportunity to gain experience, and to alleviate the pressure on high-profile representatives
 11. Recycle and reuse materials, and choose local and sustainable alternatives whenever possible in order to minimise our ecological footprint
 12. Collaborate with organisations working for sustainability, such as Naturskyddsföreningen; continue collaboration with Omställningsrörelsen
 13. Encourage sharing of ideas to promote a more equal and sustainable society

 14. Establishing a dialogue with the sponsors of FSCONS

 15. Measure and evaluate our approaches in terms efficiency and impact in meeting the goals


Lista över målsättningar

FSCONS skall:

 1. i lika stor utsträckning ta upp följande ämnen:
  • Samhälle, inklusive integritet, rätten till privatliv, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och tillgång till kunskap,
  • Kultur, inklusive bildkonst och hantverk, litteratur, scenkonst, och det breda spektret av nya kulturella uttryck,
  • Teknik, inklusive mjuk- och hårdvara i bred bemärkelse, såväl som frågor om infrastruktur och nätverk
 2. ge upphov till intressanta samtal och samarbeten
 3. ha en jämlik könsfördelning bland deltagarna, inom ett 60/40-intervall
 4. vara tillgängligt i enlighet med de riktlinjer som tagits fram av Myndigheten för Delaktighet
 5. verka för medvetenhet bland deltagarna om HBTQ-frågor, i enlighet med de riktlinjer som tagits fram av RFSL
 6. motverka diskriminering av deltagare baserat på ursprungs- eller hemort
 7. ha låga trösklar för deltagande, samt uppmuntra förstagångsdeltagare och ta tillvara deras erfarenheter
 8. arbeta för ett hållbart samhälle och en hållbar miljö, i enlighet med de riktlinjer som tagits fram av Naturskyddsföreningen
 9. vara finansiellt självförsörjande och kunna lägga undan medel för framtida aktiviteter i föreningens regi


Tillvägagångssätt för att nå målen

 1. Hålla sociala tillställningar med diskussioner och informella presentationer
 2. Bjuda in offentlig sektor, frivilligorganisationer, företag och andra rörelser till att bidra till FSCONS, till att använda FSCONS i sina träningsprogram, samt till att deltaga i den pågående diskursen om kultur, samhälle och teknik
 3. Sammarbeta med organisationer som verkar för jämställdhet, så som Kvinnofolkhögskolan, Geek Girl Meetup och Duchess Sweden
 4. Samarbeta med organisationer som verkar för funktionsnedsattas rättigheter, så som DHR; fortsätta samarbetet med Nordiska Folkhögskolan
 5. Samarbeta med organisationer som arbetar med HBTQ-frågor, så som RFSL
 6. Samarbeta med organisationer som arbetar mot diskriminering baserat på ursprungs- och hemort, så som Stiftelsen Expo
 7. Bjuda in personer till att delta i organiserandet och genomförandet av FSCONS
 8. Etablera ett system av mentorer som vägleder och involverar nya deltagare vid FSCONS
 9. För den långsiktiga hållbarhetens skull, använda riktlinjer och strategier från etablerade organisationer när sådana finns; prioritera medlemsstyrda organisationer framför större organisationer
 10. Försöka att nå medlemmar längre ner i hierarkin inom de organisationer vi samarbetar med, för att ge dessa en möjlighet att bygga upp erfarenhet, samt för att minska påfrestningen på representanter med högre profil
 11. Återvinna och återanvända material, samt välja lokala och hållbar alternativ när det är möjligt, i syfte att minimera vårt ekologiska avtryck
 12. Samarbeta med organisationer som verkar för hållbarhet, så som Naturskyddsföreningen; fortsätta samarbetet med Omställningsrörelsen
 13. Uppmuntra delandet av idéer för att verka för ett mer jämställt och hållbart samhälle
 14. Etablera en dialog med FSCONS sponsorer
 15. Mäta och utvärdera våra tillvägagångssätt utifrån deras effektivitet och genomslagskraft i förhållande till att uppnå målen


See Also